info[at]behtatahvie.com

051-3 845 40 40

دریافت گواهینامه استاندارد ISO 10004:2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان)
استاندارد 2018:ISO 10004
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان
Quality management - Customer satisfaction

اهمیت رضایت مشتریان و افزایش وفاداری آن ها تا حدی ضروری شناخته شد که شرکت بهتا تهویه را بر آن داشت که در جهت اخذ استاندارد ISO 10004:2018 تلاش نموده که با بکارگیری این استاندارد راهنما ضمن پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان، به حفظ رضایت و وفاداری آن ها بطور موثر و کارآمد کمک کند. این استاندارد، به عنوان استانداردی بین المللی برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات در شرکت خدمات بهتا تهویه قشم تدوین و پیاده سازی گردیده است و به کارگیری آن از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت شرکت به سمت مشتری مداری و رضایت مشتریان می گردد. بدیهی است که بالاترین سطح کنترل و ارزیابی کیفیت خدمات هنگامی است که مشتری اقدام به استفاده از محصول یا خدمات یک مجموعه می نماید و این استاندارد به عنوان یک مرجع، مسیر را برای حصول رضایت مندی مشتریان شرکت خدمات بهتا سرویس یاری می دهد.
دریافت گواهینامه استاندارد ISO 10004:2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان)