info[at]behtatahvie.com

051-3 845 40 40

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت بهتا تهویه قشم به منظور ایجاد و تقویت رویکرد سیستمی و تعیین میزان اثربخشی سیستم های مدیریتی در راستای تحقق اهداف کلان شرکت، به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS که ترکیبی از استانداردهای سیستم مدیریت می باشد، پرداخته است.

این مجموعه با اخذ همزمان استانداردهای ISO 9001:2015 (استاندارد سیستم مدیریت کنترل کیفیت)، ISO 14001:2015 (استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست) و ISO45001:2018 (استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای) با برنامه ریزی و توسعه IMS توانسته است به انطباق اهداف سازمان با استراتژیهای تدوین شده، بهبود فرآیندها و شاخصهای اندازه گیری، مدیریت موثر کالا، اقلام و تجهیزات، تحلیل خروجی فرآیندهای کاری، بهبود در سطح کنترل ریسکهای شناسایی شده فعالیتهای شرکت و.... بپردازد.

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS