تکمیل فرم درخواست همکاری

لطفا در تکمیل فرم زیر نهایت دقت و صحت را بکار ببرید..فایل رزومه:


میزان تسلط به زبان های خارجی
انگلیسیفرانسهعربی


سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلیرشته/گرایشنام دانشگاه/مؤسسهتاریخ اخذ مدرکمحل اخذ مدرکمعدلملاحظات


سوابق آموزشی
عنوان دورهمدتنام آموزشگاه/مؤسسهملاحظات


سوابق شغلی
عنوان شغلتلفن کار قبلیآدرس کار قبلیاز تاریختا تاریخسمتنام کارفرماپایه حقوق